The Skin Papers

The S Spot

Perfume

De Grote SchaamhaarShow

Rouleer de Kleer

Perilous Ventures

blog

twitter

Gewaagde Zaken is in 2005 opgericht door dramaturg/publicist Ingrid van Schijndel, met als doel om uiteenlopende projecten te kunnen faciliteren en initi‘ren. Gewaagde Zaken gaat, kort gesteld, over het Lichaam, het vege lijf. Gewaagde Zaken heeft met het lichaam verschillende bemoeienissen, in verschillende vormen: Van filosofische mijmeringen omtrent haar voorkomen en verkeren in de wereld, tot politieke beschouwingen aangaande gender, ras. Haar verschijnen in sport en kunst (waarin de dans met name een vrijplaats is gebleken) en uiteindelijk haar omgevingsfactoren en haar biologische bestaansvoorwaarden.

In de praktijk opereert Gewaagde Zaken als eenmanszaak. Op freelance basis sluit Ingrid van Schijndel zich aan bij bestaande betekenisvolle praktijken die zich op de een of andere manier bezig houden met het lichaam, zoals het werk van dansgezelschap Emio Greco | PC. Sinds 2002 schrijft zij teksten voor dit gezelschap. Zijontwikkelde samen met de artistiek leiders Pieter C. Scholten en Emio Greco een voortgaand publiek debat omtrent de hedendaagse danspraktijk.

Omgekeerd betrekt Ingrid van Schijndel ook partners bij haar eigen projecten. Zij richtte nog voor de oprichting van Gewaagde Zaken het rebelse pippilotta.nl op als monument en vrijplaats voor schrijvers met dwarse boodschappen. Deze site biedt nog steeds een plek voor nog niet geredigeerde teksten, voor ongewiede gedachten, voor de ongemaaide heg. Een plek waar publicisten vrijzinnig mogen schrijven over vrouwen, boksen, pornografie, en wat dies meer zij.

In recente jaren is er binnen Gewaagde Zaken een lichte aandachtsverschuiving opgetreden: Niet dat (filosofische beschouwing over) porno minder belangrijk is geworden, maar vragen naar onze leefomgeving, naar de houdbaarheid van onze wereld als zodanig drongen zich op. Want waarin anders kan het lichaam blijvend spelen? Duurzaamheid, biologie, evolutie en ecologie kwamen in het vizier. Gewaagde Zaken zette een langlopend project op in Suriname, the S-Spot waarbij gezocht wordt naar middelen die enerzijds duurzaam putten uit het regenwoud en die anderzijds op een creatieve manier in het lichaamsvertoog kunnen worden ingezetOš is een "merk" dat een deel van de resultaten hiervan in een potje wil stoppen

In de zijlijn richtte Gewaagde Zaken samen met beeldend kunstenaar Mies Baars www.rouleerdekleer.nl op, een online kledingruil project. Dit, om zich ook dichter bij huis te bezinnen op duurzaamheid.

Met Pedagoge Sandra Kensmil zette Gewaagde Zaken de eerste stappen om een Cultuur/Natuurhuis in het leven te roepen. Groen. Een villa kakelbont midden in de stad, waar diverse generaties en culturen elkaar kunnen ontmoeten in een tuin Een plek waar kinderopvang hand in hand gaat met natuureducatie en waar in de bijkeuken iedereen mag binnenlopen voor een taartje of soepje uit eigen tuin.
meer infoPerilous Ventures / Gewaagde Zaken was established in 2005 by dramaturge and publicist Ingrid van Schijndel with the aim of being able to facilitate and initiate a variety of projects. Gewaagde Zaken is concerned, succinctly phrased, with the Body, the fateful anatomy. Gewaagde Zaken is variously concerned with the body, in different ways: from philosophical reveries about its appearance and existence in the world, to political observations about gender and race. Its manifestation in sports and the arts (where dance, in particular, has proven to be a safe-haven) and ultimately its environmental factors and its biological conditions of existence.
In practice, Gewaagde Zaken operates as a one-person business. Ingrid van Schijndel links up, on a freelance basis, with pre-existing meaningful practices that are in some way or other occupied with the body, for instance the work of dance company Emio Greco | PC. She has written texts for this company since 2002. Together with artistic directors Emio Greco and Pieter C. Scholten she has developed an ongoing public debate on current dance practice.
Conversely, Ingrid van Schijndel also involves partners in her own projects. Even before the establishment of Gewaagde Zaken, she authored the rebellious pippilotta.nl as a monument to and a sanctuary for writers of contrary messages. The site still offers space for as yet unedited texts and unweeded thoughts, for the untrimmed hedgerow. A space where publicists can write liberally about women, boxing, pornography and more of the kind. In recent years, there has been a slight shift of attention at Gewaagde Zaken: not because (philosophical meditation about) porn has become less important, but because questions regarding our living environment and the sustainability of our world as such have become urgent. After all, where else can the body play lastingly? Sustainability, biology, evolution and ecology came in sight. Gewaagde Zaken set up a long-term project in Surinam, the S-Spot, looking for means that, on the one hand, tap sustainably into the resources of the rain forest and that, on the other hand, may be deployed creatively in the discourse on the body. Oš is a ÔbrandŐ, which aims to put a part of the resulting produce into a pot. On the side, Gewaagde Zaken set up an online clothes exchange scheme, www.rouleerdekleer.nl, together with visual artist Mies Baars. Such, as a further reflection on sustainability closer to home. Together with pedagogue Sandra Kensmil, Gewaagde Zaken took the initial steps to create a House of Culture and Nature. Groen. A Villa Villekulla in the heart of the city, where various generations and cultures can meet in a garden. A place where child minding goes hand in hand with nature education and where the kitchen annex is open to anyone who wants to drop in for a piece of cake or a cup of soup from the kitchen garden.
more info